1. Dr. A.P. Singh - Cheif Proctor, M.: 9456883786
2. Dr. Satyendra Kumar
3. Dr. Sanjay Rastogi
4. Dr. Yashveer Singh
5. Dr. Shalini Roy
6. Dr. Bharti Bisht
7. Dr. Navdeep Maurya
8. Dr. Mohd. Saquid
9. Dr. Shri Bhagwan Yadav
10. Dr. Mohd. Javed Ansari