Shri Rajiv Kothiwal President
Dr. S. K. Mehrotra Vice President
Shri Sunil Kothiwal Vice President
Dr. Swatantra Agrawal Vice President
Kunwar Nripendra Singh Vice President
Shri Amit Kothiwal Manager and Secretary
Shri Alok Saran Kothiwal Dy. Manager
Shri R. N. Agrawal Joint Secretary
Shri Dileep Kumar Member
Shri Ajay Vaish Member
Shri Atul Kothiwal Member
Dr. B. B. Singh Principal
Dr. R. P. Mishra Teacher representative
Dr. Mukesh Babu Teacher representative
Dr. Ravish Kumar Yadav Teacher representative
Shri Kailash Chand Non Teaching staff representative.